Organisering af træning

En spændende og krævende udfordring for mange tennistrænere er kunsten at tilrettelægge træningen, så den understøtter udøvernes læring bedst muligt. I det følgende ser vi på, hvordan trænere grundlæggende kan gribe organiseringen ad.

Organisering af et træningspas

Afhængigt af formålet, spillernes niveau og tidsrammen, vil der være store forskelle på organiseringen af træningspas. Dog ligger nogle elementer fast, som bør prioriteres i hver træning:

 • Introduktion og evaluering
 • Et fast tema eller formål
 • Opvarmning & udspænding

Opvarmning og udspænding kan lægges uden for træningen, hvis der er kort tid til rådighed og af hensyn til at udvikle spillernes selvansvarlighed.

Et dybdegående indblik i træningsplanlægning kan fås ved at læse ITFs to præsentationer Planning the Tennis Training I og Planning the Tennis Training II. Niveauet er tilrettelagt efter at udvikle spillere på højt plan, men i forhold til den lavpraktiske organisering af øvelser etc., er der mange gode eksempler at lade sig inspirere af.

Lad os se nærmere på de essentielle ingredienser i den gode træning. 🙂

Den gode træning

Strukturen i et træningspas

Strukturen er meget afhængig af tid til rådighed, udøverkarakteristika (alder, køn, niveau), og formålet i den enkelte træning. En klassisk struktur kan se ud som følger:

 1. Introduktion – dagens program, mål med træningen, skabe fokus og motivation for træningen etc.
 2. Fysisk opvarmning – skadesforebyggende og præstationsoptimerende helkropsopvarmning
 3. Teknisk opvarmning – fokus på at etablere god boldkontakt og fornemmelse for kontrol. Gradvist øge slagtempoet og variere slagmønstrene
 4. Hovedtema 1 – f.eks. serv & returnering / sikkerhed / præcision & konsistens etc.
 5. Hovedtema 2- f.eks. gennemgamg af slagkombination i henhold til taktisk spilsituation / fysisk tema / taktisk valgemne etc. / matchtræning med coaching og fejlretning
 6. Nedvarmning – afslutning efter konkurrenceøvelser eller fysisk træning med flowspil, hvor spillerne holder boldene i gang i et stabilt tempo / jogging / udspænding etc.
 7. Evaluering – repetere læringspunkter, evt. udlevere hjemmeopgave.

Tidsforbrug pr. delemne afhænger igen af førnævnte faktorer. Med børn tilrådes det, at der ikke arbejdes med samme opgave længere end 15 min. for at sikre høj motivation og koncentration.

I korte pas er der kun et hovedtema, mens der kan være flere i længerevarende pas. Temaer må gerne være overlappende, for at spillerne oplever en progression og en rød tråd i træningen. Vigtigst er det, er der er tale om tennisspecifik relevans i hvert tema.

Valg af undervisningssform

Der findes mange former for pædagogikker og metoder til at undervisning i tennis. Det kan være svært for trænere at vide, hvornår man skal bruge hvilken metode eller princip.

En meget anerkendt generel model for didaktik er den didaktiske relationsmodel, der også kan anvendes indenfor idræt. Læs mere om modellen her

En anden populær metode, som er særdeles relevant for tennis er den situationsspecifikke ledelsesmodel:

Situationsbestemt undervisning

Med den situationsbestemte ledelsesmodel afklares i hvor høj grad træner skal involveres i forhold til læringsmetoden. Pointen er at alt efter hvilket niveau udøver befinder sig på, kan en bestemt trænerrolle passe ind. Bgyndere vil til eksempel have brug for den instruerende træner, da selvstændigheden er lav.

Læs også denne artikel fra Tennismindgame for at få et indblik i, hvordan du kan arbejde systematisk med 4 enkelte læringsstadier i tennisundervisningen. 🙂

Den effektive træner skifter ml. metoder

Den effektive træner skal kunne skelne ml. forskellige former for undervisning. I relation til udøver kan man eksempelvis bruge boldkarakteristika, for at differentiere ml. instruktion, træning og coaching. Hvis en udøver kan slå en bold over nettet x antal gange, kan du vurdere metoderne herudfra. Dette er en forenklet metode, og den skal altid vurderes i situationen.

 • 0-3 træffere i gennemsnit – Undervisning /instruere (teknik)
 • 4-6 træffere i gennemsnit – Træning (mængde og anvendt brug af færdighed)
 • 7-10 træffere i gennemsnit – Coaching (vedligehold, fintuning; fokus på match forhold)

Jo bedre træneren kender og kan bruge forskellene ml. de forskellige bagvedliggende metoder og principper, jo mere effektfuld træning er der tale om. 🙂

Læs mere om undervisningsprincipperne for den effektive træner her.

Træning

Tilrettelægning af øvelser

Kodeordet er intentionalitet – dvs. hensigten med en given øvelse. Enten er formålet generelt eller specifikt. Som træner skal du konstant tage afsæt i overvejelser herover for at forbedre din træning.

Eksempler på generelle formål:

 1. Lære færdighed (indlæring)
 2. Forbedring af allerede eksisterende færdighed (korrektion)
 3. Vedligeholdelse af færdighed (stabilisering)

Eksempler på specifikke formål:

 • Teknisk: at lære et slag (basis/specialslag, spind, situationsspecifikt brug af slag), at forbedre bevægelser (fodarbejde, svinglinjer, placeringer), at slå med mere power etc.
 • Taktisk: at lære taktisk brug af et slag, strategiplanlægning for kamp, taktiske spilmønstre, matchanalyse, de 5 spilsituationer etc.
 • Mentalt: at håndtere pres, at forbedre mental styrke, koncentration, motivation, emotionel kontrol, visualisering, tankekontrol, at spille afslappet etc.
 • Fysisk: forbedre generelle formkurve, forbedre specifikke fysiske kvaliteter – udholdenhed, hurtighed, styrke, koordination, balance, agilitet
 • Kombinationer af de 4 hovedtemaer, hvor eksempelvis teknik og taktik kombineres med et fysisk element

Eksempel på fordele ved håndfodring for tennistrænere. På youtube kan du finde mange andre eksempler på fornuftige fodringsmetoder, der alle tjener et bevidst formål. Boldfodring skal tilrettelægges så den understøtter læringsprocessen.

Gennemgang af øvelser

Den mest alm. model består af 5 trin.

 1. Forklaring: Formålet med en øvelse, konteksten, vigtigheden i forhold til kamp etc.
 2. Demonstration: Brug evt. en spiller som demomakker når øvelsen præsenteres. Især relevant ved introduktion af nye øvelser
 3. Praktiser: Øvelse med lav intensitet, kontrolleret rytme. Tilpasse tempo og sværhedsgrad løbende og foretag de nødvendige justeringer
 4. Feedback: Konstruktive tilbagemeldinger til spillerne omkring deres håndtering af øvelsen – fokus på indsats og præstation
 5. Evaluer: Spørg spillerne om hvad de syntes om øvelsen og hvad der evt. kunne forbedres

Det kan undertiden være relevant at bruge rekvisitter som taktiktavler til optegning af mønstre på banen, kegler til markering på banen og visning af videosekvenser som en del af en demonstration. Disse redskaber tjener som formål bl.a. at forenkle øvelser og skabe øget bevidsthed om udførelsen.

Eksempel på indlæring gennem “tvingende mekanismer”, hvor forskellige redskaber hjælper med at forenkle indlæringen for især børn og nybegyndere.

Spillerrokering

Der findes mange rotationssystemer, der er med til at sikre de gode øvelser. Her er de mest gængse nævnt:

 • Rokering efter antal gentagelser – f.eks. 2-8 bolde pr. spiller
 • Rokering på tid – hver spiller får x tidsforløb ad gangen (f.eks. 10 sek.)
 • Rokering efter pointscoring – spiller der f.eks. vinder et point bliver inde og spiller der taber går ud. Maks. 2 point på banen pr. spiller
 • Rokering efter fejl – spillerne rokerer plads efter hver fejl eller x antal fejl
 • “King of court” rokering – 2 servere og 1 returneringsspiller f.eks. Første server, der opnår x antal point flytter om på returneringspladsen

Hjemmeopgaver – ja tak 🙂

Det er ikke kun i skolen at dette fænomen har sin berettigelse. Det er en god ide at have en række fællesopgaver til hver målgruppe, som udøverene kan arbejde med på egen hånd i en periode. Eksempelvis fælles adfærdopgaver, værdier i træningen, benarbejde, videostudier etc. Det er i høj grad træners ansvar at skabe disse rammer for selvtræning og fremme en kultur baseret på identitetsudvikling. Koordinationsøvelser og små “udfordringslege” er ligeledes ideelle som hjemmeopgaver.

Tips til høj kvalitet i træningsplanlægning

Her følger en række forslag til, hvad du som træner kan overveje at indføre for at kvalitetssikre et træningspas:

 • Hav et overordnet formål og mål med træningen, det motiverer udøvere at vide, at der er en planlagt struktur
 • Find ud af hvilken form for pædagogik, der vil understtte hver træning bedst og øv dig i at mestre denne i de øvelser du inddrager
 • Brug en coachende tilgang – ved at fokuserer mere på udøvernes egenrefleksion lærer de at tage ejerskab for træningen
 • Sæt fokus på at matche opgaver, øvelser og læring efter tennissportens arbejdskrav. Ikke mindst forholdet ml. arbejd/hvile, skal afspejle realistiske vilkår i kamp
 • Organiser træning omkring kampspillet – tennis er et spil, der skal spilles, derfor skal spilorienteret træning prioriteres højt
 • Byg træningen op omkring de forskellige spilsituationer
 • Forvent 100% indsats fra udøverne og byg majoriteten af øvelser op omkring højintensitet – gennem trænermotivation og indbyggede udfordringer skal udøvernes stimuleres til at yde en stor indsats
 • Tag højde for hvilke rokeringssystemer der skal inddrages. Dvs. hvordan og hvor længe spillerne forventes at arbejde med øvelser, rokering på tværs af baner og spillerniveauer
 • Forsøg at niveauopdele spillerne i så høj grad som muligt, men sørg for at spillerne også lærer “at træne opad og nedad”, for i fællesskab at skabe et stærkt træningsmiljø. Gennem forskelligt tilpassede pointsystemer kan der udlignes for niveauforskelle og skabes gode udfordringer for alle
 • Skab den rette mængde af variation. Spillerne skal både opleve nye udfordringer, men også fremskridt ved at iagttage løsning af velkendte udfordringer
 • Gem ikke det svære til spillerne bliver bedre. Start med at introducere svære slag i en tidlig alder, især gennem leg og pointkonkurrencer. En stopbold kan sagtens læres af begyndere 🙂
 • Vælg øvelser ud fra hvilken intention du har som træner – “hvad vil du gerne iscenesætte, opnå, have spillerne til at lære/reflektere over?”
 • Veksl ml. formelle og funktionelle øvelser i henhold til formålet med træningen
 • Justere øvelser og opgaver alt efter, hvor stor succes udøverne har med opgaveløsningen – enten ved at gøre opgaver mindre/lettere, eller ved at øge krav til opgaveløsningen
 • Få øvelser med et eksplicit formål er bedre end mange øvelser, der ikke er tænkt ind i en spilrealistisk ramme
 • Afslut med sociale øvelser for de yngre spillere og for at skabe teamånd

Mere viden om praksis

Du kan på tennisdrillstv få adgang til et helt bibliotek kun med øvelser, og på youtube finder du øvelser for næsten hvad som helst. Husk blot på at enhver øvelse skal placeres i den rette kontekst og tilrettelægges på den rette måde, for at få den ønskede effekt.

Eksempel fra Tennisdrillstv på hvordan coaches kan arbejde med at lære spillerne et aktivt fodarbejde.

DIF hæfte om træningsplanlægning gennemgår alt fra periodeplanlægning, målsætning, kapacitetsanalyse, testning etc. og er Danmarks Idrætsforbunds generelle indføring i træningsplanlægning i idræt.

I bogen Undervisning i tennis gennemgås forskellene ml. induktiv og deduktiv undervisning, samt principper bag dels helmetode, progressiv delmetode og elementmetoden. Bogen er af ældre dato, men de grundlæggende principper har stadigvæk gyldighed. Kontakt Dansk Tennisforbund for at købe et eksemplar eller lån bogen på biblioteket.

Aktivitetshjulet er en generel model over beskrivelse, analyse og udvikling af aktiviteter, du kan benytte som træner når du tilrettelægger din træning.

For dig der vil mere i dybden med emnet henvises til ITFtennis, hvor du finder masser af materiale om træningsplanlægning og til artikler om instruktion på Tennismindgame.

Dansk Tennisforbund udbyder også kurser for trænere på forskellige niveauer. Se mere om kursustilbud på tennisforbundets website.

At organisere god træning er en kunst, der ikke kan reduceres til boldfodring eller “at sætte aktiviteter i gang”. Det er en vanskelig og meget erfaringsbaseret proces at lære at skabe effektiv og meningsfuld træning. Men med enkle principper kan du komme langt, så længe du holder fast ved formålet og skaber tid til refleksion, efterprøvelse, repetition og fremskridt. 🙂

God fornøjelse med træningen. 🙂

Reklamer
 1. #1 by Arron on 6. februar 2018 - 09:06

  Wonderful blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
  I’m hoping to start my own website soon but I’m
  a little lost on everything. Would you propose starting with a free platform
  like WordPress or go for a paid option? There are so many options out there that I’m completely overwhelmed ..
  Any recommendations? Thank you!

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google+ photo

Du kommenterer med din Google+ konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s